Nieuws uit de raad: de laatste raadsvergadering van 2017

Onder de kerstboom van het gemeentehuis vond op 21 december de laatste raadsvergadering van het jaar plaats. Traditiegetrouw was er een volle agenda. Onze fractievoorzitter praat u bij:

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING: de huidige verordening dateert uit 2006 en was aan actualisatie toe. Men wil eigenlijk bepaalde zaken “los laten” en aan de burger overlaten, alhoewel financieel terughoudend. Tot subsidie bedragen van €10.000- hoeft in principe geen verantwoording meer worden afgelegd en dat betekent dus minder regels. De VVD heeft ingestemd.

LAND- EN NATUUR ONTWIKKELINGSPLAN (LOP): het huidige plan dateert uit 2016 en wordt nu opgesteld d.m.v. een verkenning. Die verkenning is uitgevoerd met als voorstel om Soest nog groener te maken. Doordat de ambitie hoger is in vergelijking met de huidige ambitie houdt dat in dat er meer financiële middelen beschikbaar moeten worden gesteld. De VVD kan zich vinden in de ambitie en ging akkoord, want groen is een kernkwaliteit van Soest.

REGIONALE RUIMTELIJKE VISIE (RRV) tot 2030 kunnen de 9 gemeenten die hierbij betrokken zijn de groei nog wel aan en zijn er voldoende locaties. De VVD heeft zich overeenkomstig het gestelde in het verkiezingsprogramma hard gemaakt om wel mee te werken aan bouwen wanneer het gaat om de behoefte van Soest en het inwonertal op niveau te houden waardoor de voorzieningen gewaarborgd blijven. Zodoende is er door een aantal politieke partijen, waaronder de VVD, een amendement ingediend inhoudend dat bij de uitwerking de Raad en de inwoners actief worden betrokken middels de omgevingsvisie van Soest. Amendement werd aangenomen. Dit besluit wordt meegenomen bij het vervolg van de RRV.

BESTEMMINGSPLAN OUDE TEMPEL: hiermee wordt beoogd dat achter de Oude Tempel in Soesterberg ongeveer 250 woningen zullen worden gebouwd als een taak voor Hart v.d. Heuvelrug, zijnde een “ rode drager “ voor de groene investeringen die reeds uitgevoerd zijn m.n. op de voormalige vliegbasis. Door de VVD is ook hierbij een amendement ingediend om een strook aan de beeldbepalende Oude Tempellaan daar waar de woningbouw gaat plaatsvinden van vijf naar tien meter breed te brengen en te bezien of zelfs vijftien meter binnen de verdere ontwikkeling mogelijk is. Het amendement werd aangenomen. De Raad heeft het bestemmingsplan en de Nota van Zienswijzen vastgesteld.

BESTEMMINGSPLAN SOESTERENGWEG: bij de vaststelling van het bestemmingsplan in 2012 is een, mede door de VVD, ingediend amendement aangenomen om vier woningen te bouwen door gebruik te maken van een wijzigingsplan. De initiatiefnemer heeft zelf een ontwerpbestemmingsplan ingediend. De Nota van Zienswijzen en het Bestemmingsplan zijn vastgesteld.

GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN (GRP): dit GRP is bedoeld voor Soest en Baarn en is de voorkeursscenario “ robuust en duurzaam” . Dat is een ambitieuze koers t.a.v. omschakelen naar een andere meer duurzame systematiek. De beheerskosten zullen stijgen tot 1,4 miljoen en dat leidt tot een lichte tariefstijging van. 2% incl. de indexering,  netto ongeveer 0.5 %.

RECREATIEVE ROUTES ROUTEBUREAU UTRECHT: er werd de Raad voorgesteld een bedrag ad € 7000- structureel beschikbaar te stellen voor de versterking van toeristisch- recreatieve routes. Doordat het Routebureau is opgericht ontstaat een goed provinciaal netwerk. Recreatie is van belang voor de Soester economie. De Raad stemde in.

VACATURES GEMEENTELIJKE OMBUDSMAN: de Raad ging akkoord met het stellen van de vacatures en koos niet voor de nationale ombudsman. De gemeentelijke ombudsman heeft duidelijk de voorkeur, immers de nationale collega is te ver verwijderd van de lokale problematiek.


Ik wens u fijne kerstdagen en een heel mooi 2018.

Karel van Geet
Fractievoorzitter