Nieuws uit de raad februari 2018 - 1

Motie rapport Raadswerkgroep BBS

Bij het samenwerkingsverband Baarn, Bunschoten, Soest (BBS) zijn door een medewerker misstanden gemeld die ertoe hebben geleid dat in september 2017 een raadswerkgroep is ingesteld. De raadswerkgroep kreeg de opdracht om elementen uit de klokkenluidersmelding te bekijken die de positie van Soest zouden kunnen raken. In het rapport van de raadswerkgroep zijn een aantal misstanden belicht, waaronder een teveel betaald bedrag van 252.000 Euro en de bedrijfscultuur. Tevens is bekeken wat de accountants daarmee hebben gedaan. Dit alles heeft geleid tot het aftreden van de verantwoordelijke wethouder Adriani.

De raad besloot een motie in te dienen en dat is door de VVD verwoord. Alleen LAS en lijst Van der Hulst hebben niet mede ondertekend. LAS diende een submotie in, gesteund door lijst Van der Hulst. De submotie werd verworpen. LAS en lijst Van der Hulst steunden vervolgens de motie van de raad.

De motie behelst een waardering voor het rapport van de raadswerkgroep en vragen aan het college over het teveel betaalde bedrag van 252.000 Euro. Bovendien is om maatregelen gevraagd om de onrust binnen BBS te beƫindigen en heel snel te komen tot het vaststellen van een gedegen klokkenluidersmelding.


Motie GGS Spoorstraat 9


Er is een bestemmingsplan voor dit perceel om te komen tot het bouwen van vijf woningen. Op termijn bestaat de mogelijkheid dat het naastgelegen perceel vrij komt, waar nu de school Da Costa staat. Reden voor GGS om het college via een motie te verzoeken om de plannen voor de woningen stop te zetten en te onderzoeken of er op het terrein, samengevoegd met het perceel van de Da Costaschool, seniorenwoningen gebouwd kunnen worden. De plannen zijn echter al in een ver gevorderd stadium. Het past niet bij een betrouwbare overheid om op het laatste moment plannen te wijzigen. Bovendien duurt het nog jaren voordat het terrein van de Da Costaschool vrij komt. GGS merkte dat de motie niet goed werd ontvangen door de raad en trok de motie in.


Regionaal beleidskader doelgroepenvervoer


Doelgroepenvervoer heeft betrekking op sociaal-recreatief vervoer voor volwassenen (regiotaxi), vervoer van en naar de dagbesteding (jeugd en volwassenen), zitten ziekenvervoer J-GGZ (jeugd) en vervoer voor jeugdzorg en leerlingenvervoer. Het regionaal vervoer is bedoeld om het vervoer efficient te maken en  beter te laten aansluiten op de individuele mogelijkheden en beperkingen. De raad stemde in.


Verordening maatschappelijke ondersteuning


Er zijn enige aanpassingen gedaan. De raad stemde in. Het gaat om de volgende aspecten:

- verwerking VNG aanvullingen
- landelijke uitspraken over eigen bijdragen en pgb-tarief per uur

- regionaal overeengekomen wijzigingen


Hamerstukken


- APV (Algemeen Plaatselijke Verordening)

- OZB-tarieven


Tot zover.


Karel van Geet

Fractievoorzitter