Nieuws uit de raad februari 2018 - 2

Op 22 februari vond een raadsvergadering plaats. De motie van de VVD, waarin de raad zich uitspreekt tegen natuurbegraven in Soest, is in deze vergadering aangenomen.

Daarnaast kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

Allereerste drie hamerstukken:

  • Bestemmingsplan Naast Meent 29 - het realiseren van een extra woning tussen Meent 28 en Meent 29. Om dit mogelijk te maken moest er een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden. De raad stemde in.
  • Bestemmingsplan Birkstraat 117 - de eigenaar van het hoveniersbedrijf wil in de bestaande boerderij met agrarische bestemming twee woningen bouwen. Er moet nu een partiele herziening van het vigerende bestemmingsplan plaatsvinden. Ook hier stemde de raad mee in.
  • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) Afvalverwijdering Utrecht (AVU) - de huidige GR van de AVU is nog niet aangepast aan de Wet GR, die al enige jaren geleden in werking was getreden. De AVU heeft geen beleidszaken, ergo het is alleen een Collegebevoegdheid. De AVU GR wordt nu een bedrijfsvoeringorganisatie, waardoor de GR aangepast moest worden. De Raad werd om toestemming gevraagd en werd verleend.

Overige agendapunten: 

  • Herijking vrijwilligersbeleid - participatie is essentieel en hierdoor is een nieuwe nota vrijwilligersbeleid tot stand gekomen. Het is voor de VVD fractie belangrijk dat vrijwilligers gekoesterd worden. In die nota komen enige belangrijke aspecten aan de orde: vrijwilligerswerk binden en promoten; vrijwilligerswerk waarderen en ondersteunen: drempels “verwijderen” voor het doen van vrijwilligerswerk en daarbij de administratieve belasting verminderen. Uiteraard unaniem akkoord.
  • Nota lokaal gezondheidsbeleid - de Wet publieke gezondheid noemt de verplichting om iedere vier jaar een Nota Lokaal Gezondheidsbeleid vast te stellen. Soest heeft daarin een aantal speerpunten benoemd, zoals bestrijden van eenzaamheid, beperken gebruik van genotmiddelen, mantelzorgers en vrijwilligersbeleid. De Raad stemde in.
  • Toetsingskader ruimte voor bedrijven- de bedoeling hiervan is het faciliteren van ondernemerschap inzake de ruimtevraag voor kantoor- en bedrijfspanden. De conclusie voor bedrijfsterreinen is dat er vooral kwantitatief voldoende ruimte is, alhoewel de Soestdijkse Grachten wel enige uitbreiding behoeven. Voor kantoren geldt dat er meer aanbod dan vraag is, reden om medewerking te verlenen om daar over te gaan tot het transformeren van kantoorruimten naar een andere functie.
  • Verduurzamen 5 gemeentelijke gebouwen- het gaat hierbij om de sporthal De Bunt, gymzaal aan de Smitsweg, het Willaertgebouw en de brandweerkazernes in Soest en Soesterberg. De Raad stelde een bedrag. van € 70K beschikbaar.
  • Tenslotte kwamen een aantal moties en amendementen aan de orde waarvan de beide volgende de meeste aandacht vergden, nl. de door de VVD fractie ingediende motie over het niet toestaan van natuurbegraven in Soest en Soesterberg. De motie werd met grote meerderheid aangenomen. Vervolgens een motie van de PvdA inzake het onderzoeken of het bouwen van een sporthal op het terrein van Vaarderhoogt tot de mogelijkheden behoort. Dit onderzoek moet weliswaar gecombineerd worden met locaties die door inwoners zijn genoemd bij bijeenkomsten en workshops. De VVD fractie steunde die motie en werd door de Raad aangenomen.

Karel van Geet

Fractievoorzitter