Nieuws uit de raad

Op 30 november was er een Raadsvergadering. Hierbij het verslag van fractievoorzitter Karel van Geet over de onderwerpen die aan de orde zijn geweest.

INSTALLATIE NIEUW RAADSLID: als vice voorzitter van de Raad heb ik op die avond Mw Bruijn- Sleurink, nadat een commissie uit de Raad de geloofsbrieven had onderzocht, door het afleggen van de belofte geïnstalleerd. Het nieuwe raadslid behoort tot de fractie van de CU/ SGP


LHBT+: de VVD heeft ingestemd het college te verzoeken binnenkort een programma met acties op te stellen inzake LHBT+. Dat programma wordt vervolgens opgenomen in de Strategische Agenda Sociaal Domein.


SYNERGIEPLAN: de VVD heeft ingestemd met het Synergieplan (bestemmingsplan) en de Nota van Zienswijzen. Hiermee wordt de juridische en planologische mogelijkheid geboden in totaal 53 woningen te bouwen.

Het gaat om de volgende locaties:

  1. 5 woningen op perceel Nieuwstraat 25
  2. 14 woningen aan de Chalonhof/ Beukenlaan (vormalig Auto Center Soest)
  3. 33 appartementen en een penthouse aan de Weegbreestrast 205-207 (dansschool Sepp)

GL, DSN en Burgerbelangen stemden tegen.


AANPASSEN WINKELTIJDEN VERORDENING: er zijn vragen gekomen vanuit de winkeliers om op de zondagen 24 en 31 december a.s. de openingstijden te verruimen. In het voorstel tot besluit was opgenomen om in bijzondere omstandigheden de ontheffingsmogelijkheid in de Winkeltijdenverordening op te nemen. Hiermee kunnen openingstijden op zondagen verruimd worden als een eerder genoemd omstandigheid zich voordoet. CU/ SGP en Burgerbelangen stemden tegen.


BESTEMMINGSPLAN SOESTERBERG NOORD: de VVD heeft samen met alle andere partijen ingestemd met het bestemmingsplan- plus met verbrede reikwijdte Soesterberg Noord en de Nota van Overwegingen. Door een uitspraak van de Raad van State zijn nog enige aanpassingen opgenomen.


AANPASSING VAN: 

Erfgoedverordening
Bouwverordening
Regeling commissie ruimtelijke kwaliteit

De aanpassingen zijn unaniem door de Raad vastgesteld. De aanpassingen lopen in elkaar over in de drie verordeningen en beïnvloeden elkaar.


GRIP OP SAMENWERKING VERBONDEN PARTIJEN: de Rekenkamer commissie (RKC) heeft het rapport Grip op Samenwerking uitgebracht. Vervolgens is een Raadswerkgroep ingesteld, waarin de VVD door ondergetekende wordt vertegenwoordigd, die de aanbevelingen van rapport gaat uitwerken. Daarbij geholpen door werkzaamheden in die richting door de vorm van samenwerking in de regio West-Brabant. De Raadswerkgroep gaat nu een vergelijkbaar traject in, waarbij de aanbevelingen van de RKC worden meegenomen.


NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN: eens in de vier jaar dient door het college de Nota Reserves en Voorzieningen aan de Raad ter goedkeuring worden voorgelegd. Gebleken is dat de kaders die hiervoor in 2013 zijn vastgelegd goed gewerkt hebben. Reden om op dezelfde wijze verder te gaan. Wel is een wens van de VVD fractie gehonoreerd, namelijk dat de Algemene Reserve is verhoogd naar € 6 miljoen. (bedoeld om, kort gezegd, onverwachte financiële tegenvallers het hoofd te kunnen bieden). De Raad heeft unaniem ingestemd.

 

NAJAARSNOTA (NJN): de Raad heeft ook unaniem ingestemd met de NJN, zijnde een tussenrapportage over de uitvoering van de begroting 2017, uiteraard gebaseerd op de gegevens t/m september. De NJN houdt tevens in dat er financiële wijzigingsvoorstel en oormerk voorstellen zijn opgenomen.


Dames en heren,

De volgende Raadsvergadering is 21 december a.s. en te laat om u tijdig te berichten. Reden dat ik u nu, mede namens de overige leden van de fractie fijne Kerstdagen wens en een heel voorspoedig 2018.


Karel van Geet

Fractievoorzitter