REACTIE VVD FRACTIE OP BEGROTING 2020

Er is de laatste jaren, overigens absoluut noodzakelijk, veel geïnvesteerd in projecten die hebben bijgedragen aan een leefbare gemeente Soest.

Met name is dat gebeurd in Soesterberg. Denk daarbij aan de ontwikkeling in Soesterberg Noord, de ondertunneling van de Amersfoortsestraat, ontwikkeling op het voormalig evenemententerrein, geplande woningbouw achter Kontakt der Kontinenten en als onderdeel van cluster Apollo Noord op de Oude Tempellaan etc om zodoende het inwonertal te kunnen verhogen tot ongeveer tienduizend personen. Goed luisterend naar de inwoners blijkt dat de grote meerderheid met tevredenheid constateert en van mening is dat er heel veel gerealiseerd is,MAAR...ook nu blijkt weer dat het het onmogelijk is het een ieder naar de zin te maken!

 

Het spreekt vanzelf dat ook in de kern Soest veel is gebeurd en zeker nog moet gebeuren. Op gebied van sport is de buitensport op orde en t.a.v. de binnensport verwijst de VVD o.a. naar de komende realisatie van een nieuwe sporthal die in de plaats komt van o.m. de verouderde sporthal Beukendal. Er wordt bovendien gewerkt aan een visie m.b.t. de ontwikkeling van de Dalweg en directe omgeving.

Ook wordt de nodige aandacht besteed aan Duurzaamheid en doet dat veelal samen met de Regio waarvan Soest deel uitmaakt. Er zijn hierbij voor onze gemeente kaders gesteld waarin ook de VVD Fractie zich kan vinden. Het is van groot belang dat met de woningbouw grote stappen worden gemaakt met speciale aandacht voor seniorenhuisvesting en de almaar groter wordende middengroep.

 

Het zal duidelijk zijn dat deze ambities een aanslag betekenen op de financiën, waarbij het voor de VVD fractie absoluut belangrijk is dat er altijd een jaarlijks sluitende begroting is.

 

Een punt van zorg is het aspect Sociaal Domein. Het Sociaal Domein omvat Participatie, Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De taak is destijds van het Rijk overgeheveld naar de gemeenten, ECHTER de benodigde financiële middelen werden niet geheel overgedragen en dat veroorzaakte o.a, voor een korting tussen de 15-en 40%. Toch dienen die wettelijke taken uitgevoerd te worden. Daarbij komt dat m.n. de Jeugdzorg heel erg duur is omdat vele jongeren daarvan gebruik maken. Ter informatie: het gaat om 1 op de 10 kinderen landelijk.

 

Een volgend financieel probleem wordt veroorzaakt door de uitkering uit het Gemeentefonds. Dit fonds voorziet gemeenten van financiële middelen en is DE belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten, dus ook voor Soest. Het probleem is dat de uitkering uit dat fonds gerelateerd is aan de zg Rijksuitgaven. Wordt door het Rijk minder uitgegeven daalt de uitkering uit het .Gemeentefonds en dat is nu in dit jaar al tweemaal gebeurd. Het gaat om vele tonnen euro’s. Geeft het Rijk meer uit, i.c. dat er niet zoveel geld op de plank ligt als momenteel het geval is, stijgt ook de uitkering. De hoop daarop is gevestigd voor de komende jaren, MAAR wel met alles rekening houden!

Terwijl het geld bij het Rijk “tegen de plinten klotst” neemt het het helaas niet de verantwoordelijkheid om gemeenten voldoende geld te geven om belangrijke taken zoals Jeugdzorg en WMO fatsoenlijk uit te voeren. Het kabinet moet naar onze mening eindelijk gaan bewegen en bij voorkeur heel snel.

 

Bovenstaande factoren hebben ertoe geleid dat de gemeente Soest geconfronteerd werd met een fors tekort en een door de VVD gewenste jaarlijkse sluitende begroting in gevaar kwam. Het college stelde de Raad voor om de uitgaven voor zover mogelijk was te reduceren ( hetgeen alweer tot reacties leidt vanuit organisaties en instellingen) en daarnaast de inkomsten te verhogen.

 

Naast de uitkering uit het Gemeentefonds is de tweede bron van inkomsten de Onroerend Zaak Belasting (OZB). De VVD heeft zich jarenlang ingezet om de lastenverzwaring voor de burger tot een minimum te beperken, i.c. niet meer dan de jaarlijkse indicatie en dat gold met name voor de OZB. Dat is gelukkig ook al die jaren gelukt. Het is dan ook met grote aarzeling dat de VVD Fractie nu akkoord is gegaan met een verhoging. De reden is bovenstaand geschetst. Er zijn forse tekorten zoals ook reeds menigmaal in de media aan de orde is geweest. 

De Rijksoverheid laat de gemeenten, dus ook Soest, financieel gruwelijk in de steek.

 

De VVD Fractie vindt het van belang dat u, de inwoner van Soest en Soesterberg, bij deze geïnformeerd wordt over de redenen die hebben geleid tot de eerder genoemde verhoging, waarbij de VVD Fractie vertrouwt op uw begrip in deze financieel moeilijke periode.