Alles hangt met alles samen

Fred Heidinga (VVD) over: Nieuwe toeslag? Stel u voor... Het loopt tegen het einde van het jaar. En op de mat valt tussen een aantal gezellige kerstwensen ook een blauwe en- velop. Verdorie! denkt u. Maar in dit geval nu eens niet een aanslag maar een toeslag.

De rijksover- heid deelt mee dat ieder huishou- den in Soest en Soesterberg voor het komende jaar een bedrag van 3.500 euro krijgt uitgekeerd. En ook voor de jaren daarna kunt u ditzelfde bedrag rond de jaarwis- seling tegemoet zien! Hoe mooi kan het zijn?

Er is echter wel één dingetje. Het gaat namelijk om een ‘lokale samenlevingstoeslag’. In de toe- lichting staat dat u per direct als inwoners samen zelf verantwoor-

delijk bent voor álle taken die voorheen door of namens uw ge- meentebestuur werden uitge- voerd. Den Haag keert vanaf nu geen geld meer uit aan gemeentes, maar aan inwoners zelf. Die 3.500 euro is dus uw budget om de sa- menleving van Soest en Soester- berg te organiseren.

Ga er maar aan staan. Het ge- meentehuis gaat dicht. Alle amb- tenaren, wethouders en politici – ja zelfs de burgemeester en de boswachter! – worden naar huis gestuurd. Maar ook alle subsidies voor welzijn, cultuur en allerlei andere zaken worden stopgezet. Scholen, wegen, sportaccommo-

daties en het groen (inclusief de Soester Duinen) worden niet meer onderhouden. De kwetsbaren in de samenleving komen meteen in de kou te staan en hopen maar dat iemand zich om hen bekommert. Hoe zouden we dat dan met elkaar gaan organiseren? En hebben we daar dan geld voor over? En zo ja, hoeveel? En hoe spreken we af dat onze euro’s op de goeie plek be- landen? Hoe regel je een vereni- ging van zo’n 20.000 huishou- dens?

Terug naar de realiteit. Kort gele- den zette communicatiestrateeg Ferenc van Damme voor raadsle- den, college en ambtenaren de ontwikkelingen in de samenle- ving in een sprankelend betoog nog eens op een rij. Die samenle- ving verandert in een razend tempo. Sneller dan ooit tevoren. En de vraagstukken van die sa- menleving zijn zo ingewikkeld

geworden dat het haast niet meer is te overzien. Alles hangt met al- les samen...
De inrichting van ons openbaar bestuur dateert van zo’n 200 jaar geleden. Het model begint te pie- pen en te kraken. Past het nog wel bij de vraagstukken van nu en morgen? Waarom hebben mensen er zo weinig vertrouwen in? Vra- gen die ons behoorlijk bezig hou- den. Van alle uitdagingen die al op het bordje van onze samenle- ving liggen is dit ook een hele flinke.

Maar totdat we met elkaar iets be- ters hebben bedacht zullen we het nog even met ons ‘oude’ stelsel moeten doen. En gaat ook die lo- kale samenlevingstoeslag – helaas of gelukkig? – nog even niet door.

Fred Heidinga (VVD) f.heidinga@soest.nl