Motie VVD: vlaggen in de raadzaal aangenomen.

Gisteravond heeft de VVD Soest samen met de fracties van POS, CU-SGP, CDA, PVDA en BBS een motie vreemd ingediend om de Nederlandse vlag, Provinciale vlag en Europese vlag een plek te geven in de Soester Raadzaal.

De wens om deze vlaggen een plek te geven speelde al langer bij de VVD en daar is dan nu ook invulling aangegeven. 


Na een kort debat werd de motie aangenomen met 21 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.


Hieronder de motie die raadslid Jasper van ’t Net namens de VVD-fractie indiende:


MOTIE

Motie vreemd aan de orde van de dag

De raad van de gemeente Soest in vergadering bijeen d.d. 12 mei 2022

 

De Raad, gehoord de beraadslaging,

 

Overwegende dat

-       de Nederlandse vlag het nationale symbool is van ons land en dus thuishoort in de

Soester raadszaal;

-       de vlag verwijst naar onze historie, symbool van eenheid, onafhankelijkheid en on-

derlinge verbondenheid als inwoners;

-       het waardevol is dat aspect in de raadzaal steeds voor ogen te hebben;

-       de nationale vlag, naast de aanwezigheid van het portret van de Koning, zeker een

toegevoegde waarde heeft ;

-       het niet ongebruikelijk is, om naast de nationale vlag, tevens de vlag van de provin-

cie Utrecht en de Europese vlag te betrekken

 

Verzoekt het college:

De nationale, Provinciale en Europese vlag bij de herinrichting van onze raadzaal een plek te

laten geven.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

VVD, POS, CU-SGP, CDA, PVDA en BBS

 

Namens de VVD fractie,

 

Jasper van ‘t Net