Inbreng fractie VVD bij de algemene beschouwingen over de Begroting 2023

Op 3 november vonden in de Soester Gemeenteraad de algemene beschouwingen plaats over de Begroting 2023. De VVD heeft haar steun uitgesproken voor de Taskforce Bouwen & Wonen en heeft wederom aandacht gevraagd voor de gewenste verruiming van de zondag openstelling. Verder was er o.a. aandacht voor de onzekere tijden voor zowel de gemeente als onze inwoners en de vraag of we ons kwijtscheldingsbeleid rechtvaardig vinden. Onze gehele bijdrage lees je hier.

Voorzitter,

Het lezen van de begroting voelde een beetje als een flashback. Ik denk dat we als nieuwe raad, deze periode de meeste vergadertijd in algemene beschouwingen hebben gestoken.

De VVD kijkt er naar uit om echt samen aan de slag te gaan en de voorstellen te behandelen die ons tot concrete stappen zullen brengen.

Natuurlijk hebben we de begroting wederom met grote belangstelling gelezen en nemen we jullie graag mee in de voor ons belangrijke punten en vragen aan het college.

Allereerst mogen we trots zijn op de financieel solide status van de gemeente. Een verdienste van jarenlang financieel degelijk beleid. Natuurlijk kunnen de cijfers vragen oproepen, geven we te weinig, of teveel uit, hoe zit dat met de lasten van onze inwoners?

De VVD erkent net als het college dat het onzekere tijden zijn, niet alleen voor de gemeente, maar ook voor onze inwoners, organisaties, verenigingen en kleine ondernemers in ons dorp, denk alleen al aan de energiecrisis.

Het is een geruststellende gedachte dat we als gemeente waar nodig en mogelijk ondersteuning zullen kunnen bieden. Gratis geld bestaat echter niet, dat kan dan ook niet de nieuwe norm worden. Ondersteuning hoeft echter niet altijd in de vorm van geld te komen, denk hierbij aan de verruiming van de terrassen en de zondagsopenstelling.

College al eerder hebben wij aandacht gevraagd voor deze wens. Wij vinden geen plannen terug in de begroting voor 2023. Mogen wij er daarmee vanuit gaan dat dit nog dit jaar wordt opgepakt? En de verruiming van de zondagsopenstelling na afstemming weer formeel vastgelegd gaat worden in de regels.

Terugkomend op de onzekere tijden, in die zin, staan we als gemeente vanavond en volgende week op een kantelpunt. Met de plannen in deze begroting, erkennen wij ook dat wij als gemeente in het verleden wellicht te solide zijn geweest. Hadden wij niet eerder geld vrij moeten maken om de basis op orde te brengen om onze plannen ook echt goed uit te kunnen voeren?

De VVD wil in ieder geval alle ambtenaren die zich dagelijks inzetten voor Soest geruststellen, wij ondersteunen deze transitie en daarmee de gelden voor de Taskforce. We bouwen daarmee niet alleen aan de toekomst van ons dorp, maar ook aan de doorontwikkeling van onze organisatie. Dat verdienen onze mensen. Deze uitgaven zijn hoogst noodzakelijk, we hopen daarmee ook te bouwen aan het vertrouwen.

De VVD beseft wel, dat er bij deze investeringen geen garantie voor de toekomst is inbegrepen. Onze huidige arbeidsmarkt kent géén zekerheden. We gaan deze mensen hard nodig hebben bij onze plannen. Wij hopen dat de projecten die we gaan uitvoeren goed van de grond komen.

Participatie zal bij veel van deze plannen ingezet gaan worden. De VVD wil ervoor waken dat participatie slechts een modieuze term blijft welke ons veel geld kost. We kijken er dan ook naar uit om met de wethouder aan de slag te gaan om te komen tot een visie met uitgangspunten op participatie. De participatiekosten vliegen ons nu al om de oren. Wij willen dan ook meer zicht krijgen op de kosten die we gaan maken voor participatie.

Wij zouden dat graag zien in een niveau differentiatie van light, naar middel en zware participatieprojecten en de kosten die wij daar dan aan op willen hangen, een soort menukaart.

Onze vraag aan het college is dan ook of zij dit mee wil nemen in de visie? Anders zullen wij hier volgende week een motie toe indienen.

Verder lezen we ook dat we het ambtelijk bestuurlijk samenspel beter kan. Daarover wil het college met ons in gesprek. College, wij zouden toch al graag een toelichting willen op deze stelling.  

Terugkomend op de arbeidsmarkt waar wij als gemeente ook voor een groot deel afhankelijk van zijn bij onze plannen. We hebben ook mensen in onze gemeente die afhankelijk zijn van ons. Mensen zonder werk, de VVD is van mening dat we deze mensen niet te makkelijk moeten afschrijven. Nu is het moment om deze mensen te bewegen naar betaalde arbeid. College doen wij echt alles om deze mensen weer mee te laten draaien in onze maatschappij? Of zijn er ook mensen die niks meer van ons horen?  

Een bruggetje van werk en inkomen naar de kostendekkendheid van onze afvalstoffen. In onze berekeningen hebben wij het kopje werk en inkomen staan. Deze staat daar voor de kwijtschelding. 150.000 euro, deze middelen halen we echter niet uit het armoedebeleid, maar hiervoor betalen de buren die hun rekening wel betalen. College, bent u van mening dat er dan echt sprake is van kostendekkendheid voor het product? Of betalen onze inwoners voor iets anders dan het afval, namelijk ons armoedebeleid? Wij houden onze belastingen namelijk graag zo laag mogelijk voor onze inwoners. Ook hadden we als partij in deze tijden het liefst een OZB verlaging gezien. Maar daar zijn andere afspraken over gemaakt.

Voorzitter, ik sluit af met een positieve noot.

Waar we zeker blij mee zijn, zijn de stappen die we zetten in de aanpak van ondermijning. Heel fijn dat we ons BIBOB-beleid optimaal gaan benutten. Zoals u weet hecht de VVD waarde aan veiligheid.

We zijn dus zeker niet alleen maar kritisch. Voor ons liggen 200 pagina’s, in 5 minuten kunnen we alle positieve punten onmogelijk kwijt, dat zal bij de borrel moeten. Wij kijken er in ieder geval naar uit dat we als gemeente in 2023 uitvoering gaan geven aan alle mooie plannen die voorliggen.  

De gehele vergadering is ook terug te kijken op YouTube.

Zet cookies aan om de video te tonen.