Begroting 2024 unaniem aangenomen

Een mooier compliment kan het college niet krijgen. De begroting voor 2024 is 9 november unaniem aangenomen door de raad. De VVD sprak haar complimenten uit voor het verzette werk en onze ambities voor 2024. Door de raad zijn diverse moties en amendementen ingediend. Een deel daarvan werd unaniem aangenomen. Het was een mooie avond vol debat met mooie stappen voor de toekomst.

De VVD heeft in haar algemene beschouwingen de wens uitgesproken om te kijken hoe we als raad weer meer de handen aan het stuur kunnen krijgen. De VVD zal dit samen met onze griffie en andere raadsleden oppakken. Met het aannemen van enkele moties en amendementen hebben we daar als raad deze week al een paar mooie stappen in gezet.

De VVD diende een motie in om de gemeentelijke starterslening te herzien en aan te passen aan de huidige situatie op de woningmarkt zodat de lening bedragen weer aansluiten op de actuele woningprijzen in Soest. Zo hopen we de starters uit Soest een steuntje in de rug te geven. Deze motie werd unaniem aangenomen. Het college gaat hier ook graag mee aan de slag.

De tweede motie die unaniem is aangenomen in de raad, is een samenwerking tussen de VVD, GGS, PvdA en Soest2002. Vrijwel iedere Soester zal op de hoogte zijn over de discussies die plaatsvinden over het TBS-terrein. Een terrein voor bedrijven, woningbouw of een combinatie? In de vorige raadsperiode is afgesproken dat het college met een afwegingskader zou komen. Dit afwegingskader vergt natuurlijk onderzoekwerk. We concluderen echter dat de discussie niet langer op zich laat wachten, het is tijd om beslissingen te nemen. De VVD is echter van mening dat we die besluiten wel moeten nemen op basis van de door de raad gevraagde onderzoeken/afwegingskaders en scenario’s. Een besluit zonder een goed afgewogen oordeel op basis van die informatie, zou geen recht doen aan het proces. Daarom hebben we in de motie het college de opdracht gegeven om voor 1 april met deze afwegingskaders naar de raad te komen. En ervoor te zorgen dat we dan ook echt alle informatie hebben zodat we een gefundeerd besluit kunnen nemen over het TBS-terrein. Het is tijd om keuzes te maken.

Daarnaast diende de VVD een amendement in om het budget voor het zogeheten ‘e-team’ pas beschikbaar te stellen na een duidelijker raadsvoorstel met een nadere toelichting om deze oorspronkelijke tijdelijke maatregel voort te zetten. De VVD is van mening, dat we in tijden waar we zuinig om moeten gaan met onze financiële middelen, niet lichtzinnig moeten besluiten over het uitgeven van 300.000 euro. Dit amendement is niet aangenomen door de raad, maar de oproep is gedaan om budgetten en verschuivingen tijdelijk/structureel beter te onderbouwen in de begroting.

Uiteraard zijn er ook mooie voorstellen gedaan door andere partijen in de raad. Zo diende de VVD een amendement van D66 mede in om de procesafspraken rondom de taakstelling cultuur duidelijker weer te geven in de begroting. Deze is aangenomen.

Daarnaast diende de VVD een motie van D66 mede in om alles in het werk te stellen om het voortbestaan van de Bachschool te ondersteunen. Ook deze is aangenomen.

Verder diende de VVD een motie van Soest2002 mede in om binnen een half jaar de raad een voorstel te doen, om het mogelijk te maken om onder voorwaarden tijdelijke pré-mantelzorgwoningen op eigen grond toe te staan. Deze werd unaniem aangenomen.

De VVD steunde een motie van D66 om meer inzicht te krijgen in de extra formatie en de inhuur van derden. De VVD vindt het belangrijk om ook hier goed de handen aan het stuur te hebben. Deze werd aangenomen.

De behandeling van de begroting en het daarbij gevoerde debat is hier terug te kijken: https://www.youtube.com/watch?v=a1C5qfQeSjY
De begroting zelf en de ingediende moties en amendementen vind je hier: https://soest.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/4f3463d7-9a78-4490-b883-67700078cbc3